การเรียนภาษาอังกฤษด้วยวิธีธรรมชาติเป็นอย่างไร

เป็นวิธีการเรียนภาษาที่สองด้วยวิธีธรรมชาติ เช่นเดียวกันกับวิธีที่ทารกเรียนรู้ภาษาแม่คนไทยโดยไม่ต้องท่องคำศัพท์และเรียนรู้กฏไวยากรณ์แต่จะสามารถสื่อสารได้อย่างอัตโนมัติ และถูกต้อง เกิดความเข้าใจทางตรงไม่ต้องผ่านการแปลไทยเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ประสบความสำเร็จในการเรียนด้วยวิธีท่องศัพท์และไวยากรณ์

การเรียนภาษาอังกฤษด้วยวิธีธรรมชาติ เหมาะสำหรับผู้เรียนทุกเพศทุกวัย ไม่จำกัดว่าต้องมีพื้นฐานไวยากรณ์ที่ดีหรือรู้คำศัพท์จำนวนมากมาก่อน

ตามธรรมชาติคนเราจะใช้เวลาในการรับรู้ภาษาใหม่จนถึงระดับใช้สื่อสารได้อย่างเข้าใจภายใน 3 เดือน ถึง 1 ปี ขึ้นอยู่กับความใส่ใจในการฝึกฝนและการใช้เทคนิคในการฝึกฝนอย่างถูกต้อง

บรรยากาศในห้องเรียนและวิธีการเรียนการสอน บรรยากาศในห้องเรียนมีความสนุกสนานและเป็นกันเองสูง ห้องเรียนมีขนาดใหญ่ครูผู้สอนดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด สามารถวิเคราะห์ถึงปัญหาของผู้เรียนเป็นรายบุคคลและหาทางแก้ไขปัญหาด้วยวิธีที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลได้ ให้คำปรึกษาและติดตามแก้ไขปัญหาของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ครูผู้สอนนั้นเป็นทีมงานคนไทยที่ได้ผ่านการฝึกฝนและเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษด้วยวิธีธรรมชาติตามแบบฉบับของครูเคทได้สำเร็จ ทำให้เข้าใจถึงปัญหาของผู้เรียนอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการออกเสียง ปัญหาการเรียบเรียงคำพูดและสร้างประโยค การใช้กิจกรรมเพื่อเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้นั้น ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การใช้ภาษาจากสถานการณ์จริง เกิดทักษะด้านภาษาอังกฤษที่สมบูรณ์ครบถ้วน